Činnost výboru za rok 2021

Činnost výboru za rok 2021

7. ledna 2022

V roce 2021 proběhla novelizace Stanoviska k výuce klinické sonografie vycházející z konsenzů EFSUMB. Byla provedena aktualizace analýzy UZ výukových programů v ČR. Podařilo se zahájit základní kurz abdominální sonografie, který je plně v souladu s praxí EFSUMB. ČSUM poskytla záštitu nad odbornou akcí „Elastografie jater 2021“, která proběhla v září minulého roku v Praze. Jinak byl minulý rok, tak jako ve všech oblastech, výrazně ovlivněn pandemií COVID-19 a s ní spojeným rušením odborných akcí.

Plán výboru společnosti pro nové funkční období – slovo předsedy

Nový výbor ČSUM odhlasoval plán přechodu společnosti pod strukturu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Tento krok bude spojen s nutností odsouhlasení existence ČSUM sjezdem delegátů ČLS JEP v roce 2023. Do té doby bude ČSUM fungovat na základě schválení předsednictva ČLS JEP dočasně.

V přechodném období bude potřeba stabilizovat naši členskou základnu a rozvinout ambice společnosti do podoby navržené novým výborem pro aktuální volební období. K takto závažnému kroku vedla výbor společnosti snaha o získání ekonomické a komunikační nezávislosti společnosti, která fungovala doposud pouze jako sekce Česko-slovenské biologické společnosti.

Již pod novou organizační strukturou bude cílem naší společnosti, abychom jako zástupci EFSUMB pro Českou republiku definovali standard vzdělávání a obsahu jednotlivých sonografických podoborů klinické medicíny. U řady oborů je tohoto stavu již dosaženo a ČSUM nebude k tomuto vytvářet jakoukoliv paralelu. Některé obory o tuto implementaci zájem nemají.

U mnoha oborů však není doposud sonografie, byť je jeho lékaři rutinně prováděna, zatím obsahově definována – zde budeme chtít ve spolupráci s domovskými společnostmi s touto definicí obsahu pomoci v konsenzu s EFSUMB standardy, které pro Českou republiku reprezentujeme.

Budeme rádi, jestliže se nám podaří pro tyto podobory sonografie získat kapacity svých oborů, nejlépe z řad členů ČSUM tedy Vás, aby byl pohled ČSUM klinicky relevantní a také aplikovatelný.

ČSUM tedy nadále změní strategii z pozice doposud nepříliš efektivního vyjednavače se zdravotními pojišťovnami a úřady o postavení sonografie v jednotlivých oborech. Tato práce bude nadále přináležet zastřešujícím společnostem jednotlivých oborů. ČSUM však bude moci společnostem, které o to budou mít zájem, navrhnout vhodný obsahový a vzdělávací koncept sonografického podoboru v konsenzu s mezinárodními standardy, které reprezentujeme.

Budeme dále pořádat, spolupořádat a obsahově garantovat různorodé sonografické kurzy. V tomto ohledu plánujeme nově spolupráci s IPVZ v sonografickém vzdělávání lékařů, s lékařskými fakultami v pregraduálním sonografickém vzdělávání a také možnosti sonografického vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – fyzioterapeutů.

V návaznosti na nově získanou ekonomickou samostatnost společnosti se bude ČSUM snažit o podporu výzkumu v oblasti sonografie ve smyslu hrazení publikačních poplatků perspektivních a originálních prací v impaktovaných časopisech pro členy ČSUM.

Na začátku roku 2022 bych vám chtěl popřát pevné zdraví, hodně štěstí a pracovních úspěchů! Děkuji vám za váš zájem o ultrazvuk a doufám, že nám přízeň zachováte i v letech dalších.

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
předseda ČSUM