Čestní členové ČSUM

Čestné členství ve společnosti

Doc. MUDr. Jan Tuma, CSc.

Jan Tuma se v Praze, absolvoval starobylé gymnázium ve Štěpánské. Poté úspěšně absolvoval první dva roky na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1968 však odešel do Švýcarska a stadium medicíny dokončil v Basileji. Desetiletý postgraduální výcvik absolvoval na různých významných pracovištích. Renální fyziologii studoval u profesora H. Wirze v Basileji /Wirz objevil princip koncentrace moči/. U doc. Záruby v Curychu studoval klinickou nefrologii a dialýzu, ve stejné nemocnici také interní lékařství a hepatologii u profesora Schmidta, světového odborníka na jaterní onemocnění. Také měl to štěstí pracovat na poliklinice u profesora Siegenthalera v Zurichu, jednoho z nejlepších pracovišť v Evropě, jehož kniha /Diferenciální diagnóza v interní medicíně/ byla přeložena do mnoha světových jazyků, krom jiného také do češtiny. Jako primář nefrologického oddělení nemocnice v St. Gallen dr. Tuma rozvíjel hemodialýzu v domácím prostředí, byl průkopníkem peritoneální dialýzy a věnoval se problematice transplantace ledvin. Během jeho působení se zde zvýšilo přežití transplantovaných ledvin z 50 % na 95 %, a to díky systematickým kontrolám, zapojení ultrazvuku do post transplantačních kontrol, uvedení imunosupresiva Cyklosporinu. Prof. Tuma dále absolvoval ultrazvukový výcvik – v abdominální sonografii u profesora Rettenmaiera v Böblingenu, jednoho ze světových průkopníků ultrazvuku, dále u profesora Kellera v Curychu /vyšetření cerebrálních cév/, echokardiografii na Univerzitě v Hamburku a v Bad Krozingenu. V roce 1984 si se svojí manželkou /interní lékařkou/ otevřel internistickou praxi specializovanou na ultrazvukovou diagnostiku. Během pobytu v St. Gallen a během dalších let byl autorem stovek publikací, zaměřujících se právě na ultrazvuk. Pracoval v rámci švýcarské ultrazvukové společnosti SGUM nejprve jako sekretář internistické sekce, posléze jako šéf výukové komise. Zde vytvořil systém kurzů abdominální sonografie. Spolu s kolegy z rakouské a německé ultrazvukové společnosti tyto kurzy upravili tak, že se vzájemně uznávají. Také zavedl na konci postgraduální výuky praktické zkoušky z abdominální sonografie. Prof. Tuma vyučoval studenty na lékařské fakultě v Curychu. Spolu s rakouskými a německými kolegy též postupně zaváděl kurzy a další systémy pregraduální výuky. Praktická i teoretická výuka ultrazvuku existuje nyní na všech švýcarských lékařských fakultách. Po roce 1989 prof. Tuma založil česko-slovensko-švýcarskou zdravotnickou společnost a byl jejím prvním prezidentem. Spolu s prof. Záťurou spoluorganizoval sonografické kongresy v Olomouci. Intenzívně se věnoval výuce rodinného lékařství i ultrazvuku na univerzitě v Košicích, kde též v roce 2003 habilitoval. Jeho manželka vedla velice úspěšný projekt prevence AIDS a drog v Čechách i na Slovensku, spoluorganizovala každoroční konference na toto téma v Poděbradech a v Papierničce.
Prof. Tuma se stal zástupcem Švýcarska v evropské ultrazvukové asociaci EFSUMB. V letech 2008-2013 byl členem evropské výukové komise a poslední 3 roky jejím předsedou. EFSUMB mu v roce 2015 propůjčila jako prvnímu titul honorary fellow. Posléze se stal čestným členem švýcarské sonografické společnosti – SGUM. Napsal monografií o ultrazvuku ledvin /2009/ a je autorem kapitol ultrazvuku ledvin v německé učebnici ultrazvuku /jedno vydání bylo přeloženo i do češtiny/, kapitol v učebnicích ultrazvuku EFSUMB i světové organizace WFUMB /elektronicky je tato učebnice zdarma volně přístupná/. Prof. Tuma vyučuje ultrazvuk ve Švýcarsku a posledních deset let i v Tanzanii v Africe, kam jezdí jednou až dvakrát do roka.

Ing. Ladislav Doležal, CSc.

Ing. Ladislav Doležal, CSc., výzkumný, vývojový pracovník a odborný asistent ve Fakultní nemocnici v Olomouci a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru ultrazvukové techniky. Je absolventem Elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně, se specializací na lékařskou elektroniku. Vědecká hodnost kandidáta biologických věd, obor biofyzika mu byla udělena na Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně v roce 2000. Praxi vykonává již více než 30 let. V letech 2007 až 2014 byl aktivním členem bezpečnostního výboru European Committee for Medical Ultrasound Safety (ECMUS).  Od roku 2005 je členem Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission – IEC), kde zastupuje Českou republiku jako expert v několika pracovních skupinách technické komise IEC TC87 Ultrasonics. V roce 2007 získal titul seniorního člena světové technické profesní organizace Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) kde je členem Ultrasonics, Ferroelectric and Frequency Control Society a řadu let pracoval ve výboru České pobočky Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS). Od roku 1978 je členem České společnosti pro biomedicínské inženýrství a lékařskou informatiku ČLS JEP (od r. 1991–2019 členem výboru), v letech 2005–2015 vedl sekci biofyziky. V letech 2001–2018 člen redakční rady časopisu Lékař a technika, vydává ČSBMILI.

Členem Československé společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii (ČSUMB) je od roku 1978 a od roku 1993 byl kontinuálně volen do výboru společnosti, kde od roku 2003 zastával funkci vědeckého tajemníka až do roku 2021. Hlavním výborem Československé biologické společnosti byla jeho práce pro společnost oceněna Pamětní medailí Edwarda Babáka.

Významnou měrou se zasloužil o zachování ČSUM jako člena EFSUMB a zabránil v kritickém období její likvidaci. Dodnes se věnuje pedagogické činnosti.

Publikoval jako autor, nebo spoluautor více než 160 vědeckých článků, 5 monografií a je autorem 6 patentů.

Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.

Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc., emeritní profesor lékařské fakulty MU v Brně, se mimo lékařské biofyziky, která byla jeho hlavním výukovým oborem, zabýval i lékařskou přístrojovou technikou, zvláště ultrazvukovými diagnostickými zobrazovacími metodami.Po dobu více než 30 let věnoval svůj hlavní výzkumný zájem také studiu interakcí ultrazvuku s biologickými systémy se zaměřením na problémy bezpečnosti jeho lékařských aplikací. Výsledky svých teoretických i experimentálních studií publikoval ve více než 180 pracích v domácím i zahraničním odborném tisku. Byl vedoucím autorem učebnice biofyziky pro lékařské fakulty a je spoluautorem 5 monografií o využití ultrazvuku v lékařství. Byl spoluzakladatelem a  dlouholetým předsedou první odborné společnosti pro využití ultrazvuku v lékařství a biologii (1974)  při Československé biologické společnosti, která byla v r. 1978 přijata do Evropské federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB). Z jeho zahraničních aktivit je třeba zmínit jeho dlouholeté aktivní členství v Evropské komisi pro bezpečnost ultrazvukového záření a členství ve výboru Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii. V současné době je čestným předsedou České společnosti lékařské fyziky při ČLS JEP a čestným členem tří zahraničních odborných společností.

Jeho pedagogická, vědeckovýzkumná a organizační činnost byla v průběhu let oceněna:

– 1985 zlatou medailí LF UP v Olomouci,
– 1988 zlatou :medailí LF UK v Bratislavě,
– 1988 Pioneer Award in Medical Ultrasound (AIUM Washington),
– 1991 zlatou plaketou J. G. Mendela Za zásluhy o rozvoj v biologických vědách (ČSAV),
– 1998 Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. st. za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci pro Masarykovu univerzitu,
– 2020 zlatou pamětní medailí České lékařské společnosti J.E.P. za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci v oblasti lékařské fyziky a biofyziky.