Čestní členové ČSUM

Čestné členství ve společnosti

Ing. Ladislav Doležal, CSc.

Ing. Ladislav Doležal, CSc., výzkumný, vývojový pracovník a odborný asistent ve Fakultní nemocnici v Olomouci a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru ultrazvukové techniky. Je absolventem Elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně, se specializací na lékařskou elektroniku. Vědecká hodnost kandidáta biologických věd, obor biofyzika mu byla udělena na Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně v roce 2000. Praxi vykonává již více než 30 let. V letech 2007 až 2014 byl aktivním členem bezpečnostního výboru European Committee for Medical Ultrasound Safety (ECMUS).  Od roku 2005 je členem Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission – IEC), kde zastupuje Českou republiku jako expert v několika pracovních skupinách technické komise IEC TC87 Ultrasonics. V roce 2007 získal titul seniorního člena světové technické profesní organizace Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) kde je členem Ultrasonics, Ferroelectric and Frequency Control Society a řadu let pracoval ve výboru České pobočky Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS). Od roku 1978 je členem České společnosti pro biomedicínské inženýrství a lékařskou informatiku ČLS JEP (od r. 1991–2019 členem výboru), v letech 2005–2015 vedl sekci biofyziky. V letech 2001–2018 člen redakční rady časopisu Lékař a technika, vydává ČSBMILI.

Členem Československé společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii (ČSUMB) je od roku 1978 a od roku 1993 byl kontinuálně volen do výboru společnosti, kde od roku 2003 zastával funkci vědeckého tajemníka až do roku 2021. Hlavním výborem Československé biologické společnosti byla jeho práce pro společnost oceněna Pamětní medailí Edwarda Babáka.

Významnou měrou se zasloužil o zachování ČSUM jako člena EFSUMB a zabránil v kritickém období její likvidaci. Dodnes se věnuje pedagogické činnosti.

Publikoval jako autor, nebo spoluautor více než 160 vědeckých článků, 5 monografií a je autorem 6 patentů.

Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.

Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc., emeritní profesor lékařské fakulty MU v Brně, se mimo lékařské biofyziky, která byla jeho hlavním výukovým oborem, zabýval i lékařskou přístrojovou technikou, zvláště ultrazvukovými diagnostickými zobrazovacími metodami.Po dobu více než 30 let věnoval svůj hlavní výzkumný zájem také studiu interakcí ultrazvuku s biologickými systémy se zaměřením na problémy bezpečnosti jeho lékařských aplikací. Výsledky svých teoretických i experimentálních studií publikoval ve více než 180 pracích v domácím i zahraničním odborném tisku. Byl vedoucím autorem učebnice biofyziky pro lékařské fakulty a je spoluautorem 5 monografií o využití ultrazvuku v lékařství. Byl spoluzakladatelem a  dlouholetým předsedou první odborné společnosti pro využití ultrazvuku v lékařství a biologii (1974)  při Československé biologické společnosti, která byla v r. 1978 přijata do Evropské federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB). Z jeho zahraničních aktivit je třeba zmínit jeho dlouholeté aktivní členství v Evropské komisi pro bezpečnost ultrazvukového záření a členství ve výboru Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii. V současné době je čestným předsedou České společnosti lékařské fyziky při ČLS JEP a čestným členem tří zahraničních odborných společností.

Jeho pedagogická, vědeckovýzkumná a organizační činnost byla v průběhu let oceněna:

– 1985 zlatou medailí LF UP v Olomouci,
– 1988 zlatou :medailí LF UK v Bratislavě,
– 1988 Pioneer Award in Medical Ultrasound (AIUM Washington),
– 1991 zlatou plaketou J. G. Mendela Za zásluhy o rozvoj v biologických vědách (ČSAV),
– 1998 Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. st. za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci pro Masarykovu univerzitu,
– 2020 zlatou pamětní medailí České lékařské společnosti J.E.P. za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci v oblasti lékařské fyziky a biofyziky.